تحلیل و بررسی دکوراسیون 7  فروشگاه برتر (بخش اول)

تحلیل و بررسی دکوراسیون 7 فروشگاه برتر (بخش اول)

دکور فروشگاه تجهیزات دندان پزشکی شش ضلعی ها هر یک از این شش ضلعی ها به عنوان نماد عنصر DNA در موجودات زنده، در این فروشگاه طراحی شده بود. و با اتصال این شش ضلعی ها به یکدیگر سعی کردند تا ساختار اصلی آن را مانند یک موجود زنده، نمایش دهند.نصب آینه در سقف و دیوارهای...