طراحی چگونه باعث صرفه اقتصادی میشه؟(بخش اول)

طراحی چگونه باعث صرفه اقتصادی میشه؟(بخش اول)

  طراحی 3 بعدی کابینت به همراه رنگ، طرح و نورپردازی تجسم نزدیک به واقعیت رو به هر مجری نشان میدهد، درنتیجه: اول محاسبه دقیق قیمت قبل از اجرا. دوم با ارائه جزییات طرح هرگونه ادعای بعدی و دریافت هزینه‌های اضافه از مجری سلب میشود. سوم می‌دانید دقیقاً چه می‌خواهید و چه...