سی ان سی(بخش اول)

سی ان سی(بخش اول)

زیبایی نصب بسیار آسان و سریع در عین تقسیم فضا ، محیط را کوچکتر نکرده و همچنان هر دو فضا به یکدیگر اشراف دارند عدم استفاده از مصالح(سیمان،آجر،گچ و…) صرفه جویی در وقت و هزینه سایر بخش ها سی ان سی(بخش چهارم) سقف کاذب سی ان سی سقف کاذب از ارکان دکوراسین داخلی بشمار...