قیمت کابینت (بخش چهارم)

قیمت کابینت (بخش چهارم)

یک اشتباه رایج در قیمت گرفتن از کابینت ساز خیلی از کابینت ساز ها قبل از قرارداد قیمت را به صورت متری اعلام می‌کنند. به هیچ عنوان روش مناسبی نیست چون جزئیات زیادی در مورد نحوه محاسبه قیمت کابینت ها وجود دارد. این جزئیات باعث میشوند محاسبه حدودیِ اولیه (بر اساس متر طول)...