محاسبات سازه

جزئیات طراحی:

تعداد طبقات ساختمان: 2 طبقه

محل اجرا: شیراز

آخرین نمونه کارها: